Kucharek Sześć

Niestety już nieczynne.
Mieliśmy otwarte
od 8:30 do 19:00

regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „Kucharek Sześć”

 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osób fizycznych korzystających z usług (zwanych dalej „Usługami”) świadczonych przez Kucharek Sześć  (Kucharek Sześć S.C. Monika Wiśniewska, Karolina Gorzelak, Daniel Szewczyk ul. Dereniowa 6 , 02-776 Warszawa, NIP 951-235-51-42) zwanego dalej „Usługodawcą”.

2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.

3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu.

 

§ II. REJESTRACJA

1. Proces świadczenia Usług rozpoczyna się w momencie zarejestrowania się przez Użytkownika w serwisie kucharekszesc.pl

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Stanowi ono również warunek dostępu do oferowanych usług.

2. Użytkownik rejestrujący się w serwisie zobowiązany jest do podania

zgodnym ze stanem faktycznym danych osobowych oraz nie naruszającym jakichkolwiek praw.

3. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie Rejestracji, Użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie kucharekszesc.pl

4. Usługodawca ma prawo do usunięcia danego konta utworzonego w serwisie w każdej chwili, jeżeli będzie ono naruszało przepisy prawa,

powyższego Regulaminu lub interesy Usługodawcy.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania jakimkolwiek osobom trzecim danych swojego konta Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane powyższym.

 

§ III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, który dokona rejestracji w serwisie Kucharekszesc.pl dokonanie zamówienia produktów dostępnych pod adresem kucharekszesc.pl

Stronami umów w tym wypadku są Usługodawca oraz Użytkownik.

2. W przypadku dokonania poprawnego zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, w którym umieszczone będą dane Usługodawcy.

3. Od momentu otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, jest on wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową jego realizację. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawną realizację zamówienia wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem drogi telefonicznej pod numerem telefonu 798-763-794 , (22) 644-52-04

W przypadku rezygnacji z zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.

6. W przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia fałszywego poprzez podanie fałszywych danych, Usługodawca ma prawo do poinformowania o tym organów ścigania.

7. W przypadku otrzymania informacji o promocji (mail, sms, wiadomość głosowa), zamówienie uwzględniające promocję może byc złożone wyłącznie drogą telefoniczną lub złożone osobiście w restauracji.

 

§ IV. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą kart płatniczych lub gotówki. W przypadku płatności gotówką realizowana jest ona za pokwitowaniem do rąk dostawcy produktów zamówionych przez Użytkownika.

2. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą systemu płatności online – (chwilowo niedostępne)

 

§ V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Usługodawcy określonych w serwisie kucharekszesc.pl

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne podane przez Użytkowników komunikatów dotyczących ewentualnych problemów technicznych serwisu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, tym samym zaprzestania świadczenia usług w przypadku złamania Regulaminu lub gdy świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

 

§ VI. PRYWATNOŚĆ

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.

3. Dane Użytkowników NIE będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

4. Dane Użytkowników mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do przesyłania informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy, jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez: Kucharek Sześć s.c. ul. Dereniowa 6 , 02-776 Warszawa danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w serwisie kucharekszesc.pl

6. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez Kucharek Sześć s.c. na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy.

 

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów i Usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku ich niezgodności z zamówieniem lub niniejszym Regulaminem.

2. Reklamacje składać można drogą elektroniczną na adres biuro@kucharekszesc.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 798-763-794 , (22) 644-52-04

Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie Użytkownika w Systemie (login), nr zamówienia, a także opisać przedmiot i powód reklamacji oraz (w przypadku reklamacji produktu) okazać dowód zakupu (paragon fiskalny).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub telefonicznie.

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 15.07.2015 r.

5. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, zmiany Regulaminu wchodzą życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowego Regulaminu w serwisie kucharekszesc.pl

6. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest drogą elektroniczną oraz na stronie logowania serwisu kucharekszesc.pl

W przypadku gdy Użytkownik nie  zgadza się z warunkami nowego Regulaminu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

7. Zdjęcia potraw / zestawów obiadowych na stronie internetowej nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w wyglądzie produktów zamówionych z oglądanymi na stronie internetowej mogą się różnić.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ VIII. PRODUKTY

1. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego i jego elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do firmy Kucharek Sześć S.C.

Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Kucharek Sześć S.C., chyba, że są wykorzystywane tylko do użytku osobistego użytkownika strony.

Zabronione jest, między innymi, ich kopiowanie, modyfikowanie, linkowanie, czy wykorzystywanie w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem w celach komercyjnych.

2. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Zdjęcia potraw / zestawów obiadowych mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

 

§ IX. PŁATNOŚCI

1.Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Partnera lub u Partnera (w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym) albo za zamówienie za pomocą Systemu Płatności Payeezy w chwili składania zamówienia w Serwisie. W ramach systemu Payeezy dostępny jest również system PayPal.

2.Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).

3.W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:

a)płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;

b) usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;

c) po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;

d) w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i

automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

4.Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.

5.Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem.

W razie braku możliwości realizacji zamówienia przez Usługodawcę do

Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za

pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.

6. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji,  z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności

Payeezy jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności Payeezy zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.

8. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

 

 

REGULAMIN „Promocji SMS”


§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług w ramach „PROMOCJI SMS” przez organizatora którym jest  Kucharek Sześć S.C. 02-776 Warszawa , ul. Dereniowa 6  NIP 951-235-51-42 zwanego dalej ”Usługodawcą”.

2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.

3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu. 


§ II. PROMOCJA SMS

1.Do skorzystania z promocji upoważniony jest użytkownik  posiadający aktywne konto w serwisie www.kucharekszesc.pl, który otrzymał za pomocą SMS na numer telefonu wskazany w formularzu rejestracyjnym informację  uprawniającą do skorzystania z Rabatu w wysokości 50 (pięćdziesięciu ) % na złożenie zamówienia w restauracji Kucharek Sześć.

2.Promocja jest ważna przez okres 12 dni od chwili wygenerowania przez system.

3.Promocja może być wykorzystany tylko raz.

Maksymalna kwota zamówienia promocyjnego nie może przekraczać 300 zł


§ III. WERYFIKACJA

Użytkownik podczas składania zamówienia zostanie poproszony o podanie  numeru telefonu na jaki została przesłana Informacja Promocyjna.
W przypadku gdy upłynął okres ważności Promocji i/lub Promocja została wykorzystany przez Klienta (lub osobę której klient udostępnił swój „kod”) – rabat nie może być przyznany.


§ IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Promocja SMS nie łączy się z innymi promocjami.
Okres promocji jest nieograniczony czasowo.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnie wybranym momencie, z zastrzeżeniem iż kody promocyjne już dostarczone użytkownikom pozostają ważne do czasu ich wykorzystania lub utraty ich ważności na zasadach określonych  § II pkt 2.

 

 

REGULAMIN „Promocji zamawiaj więcej, płać mniej”


§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług w ramach „Zamawiaj więcej, płać mniej” przez organizatora którym jest  Kucharek Sześć  02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 6 NIP 951-235-51-42. zwanego dalej ”Usługodawcą”.

2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.

3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu. 


§ II. PROMOCJA ZAMAWIAJ WIĘCEJ, PŁAĆ MNIEJ

Do skorzystania z promocji upoważniony jest każdy klient, składający zamówienie w serwisie www.kucharekszesc.pl. Promocja dotyczy udzielenia rabatu w wysokości 1 PLN od każdego zamówionego zestawu dnia (niezależnie czy zestaw obejmuje zupę czy nie) w przypadku zamówienia minimum pięciu zestawów z grupy „Zestaw dnia”

Przykład:  Zestaw dnia

Zestaw dnia (zupa + drugie danie) cena 15,90 PLN

Zestaw dnia (tylko drugie danie)  cena 13,90PLN

W przypadku skorzystania z promocji „zamawiaj więcej, płać mniej” to jest zamówieniu minimum pięciu potraw z grupy potraw zestaw dnia, przy czym bez znaczenia jest fakt czy danie jest z zupą czy bez , zamawiający otrzyma rabat na każde zamówione danie w wysokości 1 PLN. Wówczas ceny zestawów dnia będą wyglądać następująco:

Zestaw dnia (zupa + drugie danie) cena 14,90 PLN

Zestaw dnia (tylko drugie danie)  cena 12,90PLN


§ III. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

Warunkiem skorzystania z promocji „Zamawiaj więcej, płać mniej” jest zamówienie minimum pięciu potraw  z menu „Zestaw dnia” .  Dania z poza menu dnia nie są wliczane w ramach promocji.


§ IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Promocja  nie łączy się z innymi promocjami.
Okres promocji jest nieograniczony czasowo.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnie wybranym momencie.